REGULAMIN ROZGRYWEK

regulamin rozgrywek obowiązujący w Pucharze Ligi jest w większości taki sam jak w rozgrywkach Ligi ŚALHPN.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Celem rozgrywek Pucharu Ligi Średzkiej Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej (PL ŚALHPN) jest popularyzacja halowej piłki nożnej na terenie Gminy Środa Wlkp. oraz wyłonienie najlepszej drużyny, której zostanie przyznany tytuł Zdobywcy Pucharu Ligi ŚALHPN.

§ 2

Organizatorem Pucharu Ligi Średzkiej Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej zwanej dalej Pucharem lub PL ŚALHPN jest Średzkie Towarzystwo Piłki Nożnej zwane dalej w skrócie ŚTPN.

§ 3

W rozgrywkach PL ŚALHPN mogą brać udział tylko członkowie ŚTPN.

§ 4

Najwyższą władzą PL ŚALHPN między Walnym Zebraniem Delegatów jest Zarząd ŚTPN. Do zadań Zarządu ŚTPN oprócz statutowych zadań i obowiązków należy:

 1. Opracowywanie terminarza spotkań.

 2. Dokonanie obsady sędziowskiej.

 3. Zapewnienie opieki medycznej w czasie meczów.

 4. Prowadzenie ewidencji zawodników oraz statystyki rozgrywek.

§ 5

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek PL ŚALHPN i zgodnością ich z niniejszym regulaminem sprawuje Komisja Ligi zwana dalej Komisją, którą powołuje Walne Zebranie Delegatów Drużyn uczestniczących w rozgrywkach, spośród zgłoszonych kandydatów zwykłą większością głosów.

Komisja składa się z pięciu osób: przewodniczącego, zastępcy i trzech członków.

 1. Okres kadencji Komisji trwa w czasie rozgrywania meczów danego sezonu tj. od chwili jej wybrania do siódmego dnia po skończeniu danego sezonu.

 2. Kandydatem do składu Komisji może być osoba biorąca czynny udział w rozgrywkach PL ŚALHPN lub będąca delegatem na Zebrania Średzkiego Towarzystwa Piłki Nożnej wytypowaną przez uczestników rozgrywek.

 3. Przewodniczącego i zastępcę wybierają członkowie Komisji spośród swojego grona.

 4. Obrady Komisji zwołuje jej przewodniczący wyznaczając czas i miejsce obrad oraz określając porządek obrad.

 5. W przypadku braku rozstrzygnięcia głosowania nad decyzją Komisji decydujący głos ma przewodniczący Komisji, a w przypadku jego wykluczenia (punkt 9 niniejszego paragrafu) zastępca przewodniczącego Komisji.

 6. Decyzje Komisji są wiążące w przypadku, jeśli w jej obradach brało udział minimum 3 jej członków.

 7. W obradach Komisji mogą brać udział bez prawa głosu (jako głos wyjaśniający niejasności) osoby spoza jej składu pod warunkiem, że są stronami w sporze jaki rozstrzyga Komisja oraz zostaną zaproszone do udziału w jej obradach przez przewodniczącego Komisji.

 8. Komisja podejmuje wszystkie decyzje zwykłą większością głosów.

 9. W przypadku, gdy Komisja podejmuje decyzje dotyczące drużyn, których przedstawiciele wchodzą w skład Komisji są oni automatycznie wykluczani z obrad i decyzji w tej sprawie.

 10. Do dodatkowych zadań Komisji należy:

  • Weryfikowanie wyników spotkań,

  • Rozpatrywanie protestów zgłoszonych przez Drużyny w trakcie rozgrywek,

  • Rozstrzyganie sporów między Drużynami dopuszczonymi do rozgrywek zwanymi dalej Uczestnikami lub Drużynami,

  • Nakładanie kar (większością głosów) tak na zawodników jak i na drużyny, które złamały postanowienia “Regulaminu Rozgrywek Średzkiej Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej” oraz “Zasad Gry w Średzkiej Amatorskiej Lidze Halowej Piłki Nożnej”.
 11. Ustala się następujący tryb składania do Komisji protestów:

  • zachowanie 5-cio dniowego terminu składania protestu od momentu zajścia zdarzenia, którego protest dotyczy,

  • przekazanie protestu na ręce przewodniczącego Komisji

  • zachowania pisemnej formy protestu
 12. Jakiekolwiek uchybienia w procedurze składania protestu (opisana w punkcie 11 niniejszego paragrafu) powodują, że protest jest nieważny i nie może być rozpatrywany przez Komisję.

 13. Ustala się 14 dniowy termin odpowiedzi Komisji na prawidłowo złożony protest. Termin liczony jest od dnia przekazania protestu na ręce przewodniczącego Komisji. Odpowiedź Komisji musi mieć formę pisemną i posiadać podpis wszystkich członków biorących udział w jej obradach. Odpowiedź Komisji musi zostać przekazana na ręce osoby podpisanej na proteście.

 14. Od decyzji Komisji w sprawie protestu nie ma odwołania.

§ 6

Uczestnik zostaje dopuszczony do rozgrywek po spełnieniu wszystkich wymogów organizacyjnych:

 1. Zgłoszenia zespołu w trybie określonym przez Komisję.

 2. Uiszczenia pełnego wpisowego w wysokości i w terminie określonej przez Zarząd ŚTPN. Nie dotrzymanie terminu uiszczenia pełnego wpisowego określonego przez Zarząd ŚTPN powoduje automatycznie odebranie 3 punktów za każdą kolejkę spotkań do chwili uregulowania pełnej opłaty.

 3. Podania Zarządowi ŚTPN w ustalonym w regulaminie terminie składu osobowego drużyny.

§ 7

Drużyny są zobowiązane do przestrzegania “Regulaminu Rozgrywek Średzkiej Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej” oraz “Zasad Gry w Średzkiej Amatorskiej Lidze Halowej Piłki Nożnej”. Niestosowanie się do powyższych, może spowodować nałożenie kar indywidualnych bądź zbiorowych, z karą wykluczenia z rozgrywek włącznie, ustalanych indywidualnie przez Komisję Ligi.

§ 8

Na terenie hali sportowej, w której rozgrywane są mecze, obowiązuje również regulamin jej użytkowania. Szczególną uwagę uczestnicy rozgrywek powinni zwrócić na całkowity zakaz spożywania alkoholu na terenie całego obiektu sportowego.

§ 9

W czasie trwania całych zawodów wszystkich uczestników ligi obowiązuje “sportowe zachowanie” w stosunku do członków Komisji, sędziów, innych uczestników, kibiców i innych osób znajdujących się w obiekcie sportowym.

§ 10

Drużyny są odpowiedzialne finansowo za zniszczenia, dokonane przez ich członków na terenie obiektu sportowego, na którym rozgrywane są mecze w trakcie trwania całych zawodów.

ZASADY ROZGRYWEK

§ 11

Komisja zastrzega sobie prawo do określania kształtu ligi i ilości startujących drużyn.

§ 12

Rozgrywki odbywać się będą w systemie pucharowym. Układ drabinki pucharowej ustalany będzie każdorazowo przed każdą edycją PL ŚALHPN przez Delegatów na Walnym Zebraniu Delegatów Drużyn i ogłoszony będzie pisemnie każdej drużynie uczestniczącej w Pucharze.

§ 13

Terminarz rozgrywek Zarząd ŚTPN przekaże Uczestnikom na minimum 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek Pucharu.

§ 14

Mecze rozgrywane będą zgodnie z “Zasadami Gry w Średzkiej Amatorskiej Lidze Halowej Piłki Nożnej” określonymi przez Komisję.

§ 15

Miejsce rozgrywania meczy określa Zarząd ŚTPN.

§ 16

Zarząd ŚTPN zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca rozgrywania meczy. W takim przypadku jest zobowiązany do poinformowania wszystkich zainteresowanych drużyn o zmianach na minimum 7 dni przed terminem meczu.

§ 17

Komisja na wniosek Uczestnika może przełożyć termin rozegrania meczu pod warunkiem spełnienia wszystkich poniższych warunków:

 1. Poinformowania Komisji w formie pisemnej o chęci przełożenia meczu na minimum 14 dni przed jego rozegraniem zgodnie z terminarzem,

 2. Znalezienia wolnego terminu przez Komisję,

 3. Wyrażenia zgody, na nowy termin rozegrania meczu, przez przeciwnika Uczestnika,

 4. Wyrażenia zgody na przełożenie meczu przez Komisję,

 5. Opłacenia przez Drużynę przekładającą kosztów wynajmu hali oraz obsługi sędziowskiej na nowy termin meczu.

 6. W celu uniknięcia nieporozumień związanych z przekładaniem meczu Komisja wyznaczy z własnego grona osobę odpowiedzialną za swoje decyzje odnośnie paragrafu 17.

Wszystkie przełożone mecze muszą zostać rozegrane do dnia ostatniej kolejki danej rundy.

§ 18

Aktualną i jedynie obowiązującą tabelę rozgrywek(drabinkę pucharową) wraz z wszelkimi klasyfikacjami (strzelców, kar, fair play i inne) Komisja będzie przekazywał po 7 dniach od rozegrania kolejki kapitanom Drużyn.

§ 19

Zasady przyznawania zwycięstw:

 1. Zwycięstwo - Uczestnik w trakcie normalnego czasu gry uzyskał więcej prawidłowo zdobytych bramek niż jego przeciwnik lub (w przypadku remisu w normalnym czasie gry) Uczestnik uzyskał więcej bramek w trakcie zarządzonego przez sędziego konkursu rzutów karnych.

 2. Remis - w rozgrywkach Pucharu nie ma możliwości zakończenia meczu remisem. W przypadku gdy w normalnym czasie gry wynik jest remisowy sędzia zarządza konkurs rzutów karnych. Konkurs rzutów karnych składa się z:

         - serii podstawowej, w której strzelane są po 3 rzuty karne (normalnym trybem strzelania rzutów karnych, bez możliwości dobicia piłki po odbiciu jej przez bramkarza) przez różnych zawodników obu Uczestników

         - serii dogrywkowej zarządzanej przez sędziego, gdy seria podstawowa nie przyniosła rozstrzygnięcia i zakończyła się remisem. W serii dogrywkowej rzuty karne strzelane są do skutku (normalnym trybem strzelania rzutów karnych, bez możliwości dobicia piłki po odbiciu jej przez bramkarza) przez różnych zawodników obu Uczestników. Ponowne strzelanie rzutu karnego, w serii dogrywkowej, przez zawodnika który już strzelał rzut karny może nastąpić dopiero po wykonaniu rzutów karnych przez wszystkich obecnych na tym meczu zawodników tego samego Uczestnika.

 3. Porażka - Uczestnik w trakcie normalnego czasu gry uzyskał mniej prawidłowo zdobytych bramek niż jego przeciwnik lub (w przypadku remisu w normalnym czasie gry) Uczestnik uzyskał mniej bramek w trakcie zarządzonego przez sędziego konkursu rzutów karnych.

§ 20

W przypadku jeśli Walne Zebranie Delegatów Druyn nie zdecyduje inaczej, w rozgrywkach Pucharu obowiązuje tylko jeden mecz w celu wyłonienia zwycięzcy i drużyny, która przechodzi do dalszego etapu rozgrywek.

§ 21

Uczestnik zgłoszony do rozgrywek nie może w ich trakcie zmienić nazwy.

§ 22

Zmiana nazwy Uczestnika może nastąpić tylko i wyłącznie po zakończeniu sezonu.

§ 23

Istnieje możliwość wycofania się Uczestnika z rozgrywek. W takim przypadku wszystkie mecze pucharowe, w jakich Uczestnik brał udział pozostają ważne, a mecze, które pozostały do rozegrania będą weryfikowane jako walkowery w stosunku 3:0. Wpisowe wpłacone przez wycofującego się Uczestnika nie podlega zwrotowi.

§ 24

O fakcie wycofania się z rozgrywek należy poinformować Komisję na minimum 7 dni przed najbliższym meczem wycofującego się Uczestnika.

ZASADY ROZGRYWANIA MECZY

§ 25

Sędziów zawodów wyznacza Zarząd STPN.

§ 26

W wypadku kontuzji sędziego prowadzącego zawody Zarząd ŚTPN wyznaczy jego następcę, który musi być zaakceptowany przez kapitanów obu drużyn.

§ 27

Sędzia może nie dopuścić zawodnika do gry lub go z gry wykluczyć, jeśli ten zachowuje się nie sportowo lub jest pod wpływem alkoholu.

§ 28

Członkowie Pucharu (zawodnicy na boisku i poza nim) mają obowiązek respektowania wszelkich decyzji sędziego nawet, jeśli uważają je za niesłuszne.

§ 29

W przypadku, gdy zawodnik lub zawodnicy nie respektują decyzji sędziego ma on prawo przerwać mecz i odgwizdać walkower drużynie przeciwnej.

§ 30

W przypadku naruszenia przepisów przez obu Uczestników meczu jest możliwe przerwanie meczu przez sędziego i zarządzenie obustronnego walkoweru.

§ 31

Wszelkie spory, pytania i inne sprawy do sędziów w czasie meczu może wyjaśniać tylko kapitan.

§ 32

Wszelkie dyskusje i spory z sędziami, innych oprócz kapitana członków drużyn będą traktowane jako przewinienie. Karę za powyższe nakłada sędzia główny.

§ 33

Wynik meczu jest określany na mocy protokołu sędziowskiego. Podpisany przez obu sędziów protokół jest obowiązujący.

§ 34

Zmiana protokołu może nastąpić po pozytywnym rozpatrzeniu przez Komisję pisemnego protestu złożonego w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia, w którym rozegrany został mecz. Protesty należy składać na ręce przewodniczącego Komisji. Każdy inny tryb składania protestów jest nieważny.

§ 35

Paragraf skreślony.

§ 36

Kapitan drużyny musi maksymalnie 15 minut przed rozpoczęciem meczu podpisać czytelnie protokół meczu. Jeśli kapitan, maksymalnie do 30 minut po zakończeniu meczu, nie wniesie dodatkowych uwag to protokół w kształcie podpisanym przez sędziów nabiera mocy obowiązujacej.

§ 37

Komisja zabezpiecza piłkę do gry, lecz nie zabezpiecza piłek do rozgrzewki.

§ 38

Do rozegrania meczu Uczestnik musi posiadać w trakcie całego spotkania minimum 3 zawodników na boisku (z bramkarzem włącznie). Jeśli w którymś momencie meczu Uczestnik nie może spełnić powyższego warunku (kontuzje lub inne zdarzenia) to wynik weryfikowany jest jako walkower. Jednocześnie walkower ten nie skutkuje karą finansową wymienioną w paragrafie 75 Regulaminu Rozgrywek. Kary minutowe (2min i 5min) nie są traktowane jak brak zawodnika na boisku (ukarany zawodnik ponownie wróci na boisko i dlatego jest wliczany do ilości zawodników biorących udział w meczu)

§ 39

Komisja zapewnia opiekę medyczną w trakcie zawodów.

§ 40

Wszyscy zawodnicy biorący udział w rozgrywkach muszą posiadać przy sobie w czasie meczów dowód tożsamości, który muszą przedstawić sędziom lub Komisji na każde wezwanie.

§ 41

Jeśli na prośbę sędziów któryś z zawodników nie okaże dowodu tożsamości nie może wystąpić w meczach, aż do wyjaśnienia sprawy (okazanie ww. dokumentu).

SKŁADY DRUŻYN

§ 42

W rozgrywkach Pucharu mogą brać udział drużyny złożone z zawodników tak uprawiających jak i nieuprawiających czynnie piłki nożnej.

§ 43

Za zawodnika czynnie uprawiającego piłkę nożną uważa się gracza zgłoszonego do rozgrywek organizowanych przez PZPN na wszystkich szczeblach w danej rundzie sezonu, w jakim rozgrywana jest liga.

§ 44

Paragraf skreślony.

§ 45

W meczach Pucharu mogą występować tylko gracze zgłoszeni przez Uczestników przed rozpoczęciem tych rozgrywek. Składy osobowe Uczestników (drużyn uczestniczących w Pucharze) są dokładnie takie same jak składy zgłoszone do rozgrywek ŚALHPN na rundę jesienną lub rewanżową. O tym czy w danym meczu Pucharu obowiązują składy z rundy jesiennej czy rewanżowej decyduje data rozegrania meczu pucharowego (po ostatniej kolejce rundy jesiennej obowiązują już składy na rundę rewanżową).

§ 46

Zgłoszenie składów drużyn musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie, który wyznacza Komisja (nie mniej niż na 7 dni przed rozpoczęciem rundy). Od tego momentu skład drużyn jest zamknięty niezależnie od tego czy Uczestnik zgłosił do gry maksymalną ilość graczy czy nie.

§ 47

Komisja może w uzasadnionych przypadkach odmówić dopuszczenia do rozgrywek któregoś z zawodników zgłoszonych przez Uczestnika.

§ 48

Uczestnik może zgłosić maksymalnie 20 graczy, nie mniej jednak niż 10.

§ 49

Jeden raz w trakcie każdej rundy każdy z Uczestników może dopisać do składu jednego zawodnika. Nie potrzeba do tego żadnej zgody Komisji Ligi. Chęć dopisania zawodnika zgłasza się sędziemu stolikowemu, który odnotowuje to na protokole meczowym. Opłata za dopuszczenie do gry dodatkowego zawodnika wynosi 200,00 PLN płatne przed meczem, w którym dany zawodnik ma wystąpić.

§ 50

Gracz zgłoszony przez Uczestnika nie może w danej rundzie wystąpić w drużynie innego Uczestnika.

§ 51

W przypadku zgłoszenia do rozgrywek przez dwóch lub więcej Uczestników tego samego zawodnika o jego przynależności “klubowej” decyduje on sam.

§ 52

Przed rozpoczęciem nowej rundy lub sezonu rozgrywek ŚALHPN Uczestnik może zgłosić dowolną ilość nowych zawodników (z zachowaniem terminu zgłoszenia określonego w osobnym paragrafie), jednakże minimum 8 zawodników musi pozostać z poprzedniego składu Uczestnika.

§ 53

Każdy zawodnik zgłoszony do rozgrywek powinien posiadać aktualne badania lekarskie. Komisja nie jest zobowiązany do sprawdzania poszczególnych zawodników w tej sprawie – tym samym odpowiedzialność za wszelkie urazy i dolegliwości spowodowane uczestnictwem w zawodach spada na zawodnika.

UBIÓR UCZESTNIKÓW

§ 54

Wszystkie drużyny biorące udział w rozgrywkach muszą posiadać minimum jeden komplet strojów dla wszystkich członków drużyny.

§ 55

Komplet strojów musi spełniać następujące wymogi:

 1. Koszulki muszą być w równych kolorach (oprócz koszulki bramkarza),

 2. Na plecach każdej koszulki musi być umieszczony widoczny numer zawodnika,

 3. Każda koszulka musi mieć inny numer,

 4. Spodenki graczy z pola muszą być krótkie w jednakowym kolorze,

 5. Bramkarz może występować w długich spodniach,

 6. Koszulka bramkarza musi odróżniać się kolorem od koszulek graczy z pola.

§ 56

W przypadku, gdy Uczestnicy mający rozegrać mecz posiadają zbliżone kolorystycznie stroje, gospodarz spotkania musi dokonać zmiany koszulek. Zmiana koszulek może polegać na założeniu znaczników ŚTPN. Decyzję w tej sprawie podejmuje sędzia główny spotkania. W przypadku korzystania przez drużynę ze znaczników STPN ich pobranie od sędziego stolikowego kwituje kapitan drużyny (poprzez odpowiedni zapis w protokole meczowym). Nie zniszczone i wyprane znaczniki kapitan, używającej ich drużyny, jest zobligowany zwrócić sędziemu stolikowemu przed rozpoczęciem pierwszego meczu następnej kolejki. Nie wywiązanie się z tego obowiązku skutkuje karą finansową w wysokości 20 zł za każdą sztukę znacznika.

§ 57

W uzasadnionych przypadkach przed rozpoczęciem meczu sędzia może zażądać od bramkarza zmiany koszulki, jeśli ta jest podobna do koszulek graczy drużyny przeciwnej lub własnej.

§ 58

Zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek mają przypisane numery na czas całej rundy i nie wolno pod groźbą walkoweru zamieniać numerów między zawodnikami.

§ 59

Zawodnicy mogą być zgłoszeni z dowolnymi numerami.

§ 60

Kapitan drużyny musi posiadać na ramieniu widoczną opaskę.

KARY

§ 61

Decyzja, co do wysokości kary za przewinienia na boisku w czasie trwania meczu zależy tylko i wyłącznie od sędziego głównego.

§ 62

 1. W trakcie zawodów sędziowie główny i stolikowy mogą nałożyć na zawodnika lub zawodników następujące kary:
  • Kartka zielona (kara minutowa mniejsza) - ukarany zawodnik opuszcza boisko i przez 2 minuty siedzi na ławce kar. Powrót na boisko może nastąpić tylko po wyrażeniu na to zgody przez sędziego stolikowego. Drużyna ukaranego zawodnika gra przez okres kary w osłabieniu.
  • Kartka żółta (kara minutowa większa) - ukarany zawodnik opuszcza boisko i przez 5 minut siedzi na ławce kar. Powrót na boisko może nastąpić tylko po wyrażeniu na to zgody przez sędziego stolikowego. Drużyna ukaranego zawodnika gra przez okres kary w osłabieniu.
  • Kartka czerwona (kara meczu) - ukarany zawodnik opuszcza boisko i nie może wystąpić więcej w danym meczu. Drużyna, której zawodnik otrzymał karę meczu gra w osłabieniu przez 5 minut, a po upływie tego czasu może wprowadzić nowego zawodnika do gry. Nowy zawodnik wkracza na boisko z ławki kar za zgodą sędziego stolikowego.
 1. W przypadku otrzymania przez tego samego zawodnika dwóch lub więcej kar jednocześnie (np. kartka zielona za faul i żółta za komentowania decyzji sędziego) to wszystkie te kary są ważne i ich konsekwencje się sumują.

§ 63

Zawodnik ukarany karą meczu nie może wystąpić także w dwóch kolejnych meczach pucharowych rozgrywanych przez jego Drużynę. Kara meczu uzyskana w czasie meczu pucharowego nie obowiązuje w meczach ŚALHPN i na odwrót.

§ 64

Zawodnik, który otrzyma w trakcie rozgrywek pucharu 2 kary meczu zostaje automatycznie odsunięty od rozgrywek ligi, a Uczestnik, który zgłosił go do gry płaci karę finansową w wysokości 100,00 PLN. . W wyjątkowych wypadkach, na wniosek drużyny zainteresowanej, Komisja Ligi może przywrócić zawodnika do rozgrywek biorąc pod uwagę okoliczności otrzymania przez niego obu kar meczu. W takim przypadku, kara finansowa nie podlega jednak anulowaniu. Kary meczu z rozgrywek Pucharu i ŚALHPN nie sumują się i są zliczane oddzielnie.

§ 65

Każdy zawodnik otrzymujący kary minutowe otrzymuje punkty karne:

 1. za kartkę zieloną (kara minutowa mniejsza) - 2 punkty karne,

 2. za kartkę żółtą (kara minutowa większa) – 5 punktów karnych.

§ 66

Zawodnik zostaje odsunięty od jednego kolejnego meczu pucharowego rozgrywanego przez jego Drużynę, jeśli suma punktów karnych uzbieranych w poprzednich meczach przekroczyła 10. W przypadku, gdy Drużyna przekroczy w pucharowej klasyfikacji drużynowej Fair Play ilość punktów równą 4xilość meczy w sezonie to każdy jej zawodnik, którego suma punktów karnych uzbieranych w poprzednich meczach przekroczyła 10 będzie odsunięty od dwóch meczy. Pucharowa klasyfikacja indywidualna i drużynowa Fair Play jest prowadzona oddzielnie od tych samych klasyfikacji prowadzonych dla rozgrywek ŚALHPN i kary indywidualne nakładane na zawodników obowiązują tylko dla rozgrywek w których zostały uzyskane (w Pucharze za punkty karne uzyskane w Pucharze i w Lidze za punkty karne uzyskane w Lidze).

§ 67

W momencie, gdy zawodnik odbędzie karę za uzbierane punkty karne wszystkie dotychczasowe punkty ulegają anulowaniu.

§ 68

Koniec rozgrywek pucharowych anuluje wszystkie punkty karne oraz kary meczu. Nie anuluje jednak żadnych kar finansowych oraz dyscyplinarnych wynikających z Regulaminu bądź nałożonych przez Komisję Ligi.

§ 69

Kary odsunięcia od uczestnictwa w meczu pucharowym dotyczące liczby punktów i czerwonej kartki są karami osobnymi i muszą zostać przez zawodnika odbyte w różnych meczach.

§ 70

W klasyfikacji drużynowej fair play stosowane są następujące zasady naliczania punktów karnych Drużynie:

 1. Za kartkę zieloną otrzymaną przez członka Drużyny - 2 punkty karne,

 2. Za kartkę żółtą otrzymaną przez członka Drużyny – 5 punktów karnych,

 3. Za kartkę czerwoną otrzymaną przez członka Drużyny – 15 punktów karnych.

§ 71

O kolejności w klasyfikacji drużynowej fair play decydują:

 1. Mniejsza suma punktów karnych,

 2. Mniejsza ilość czerwonych kartek,

 3. Mniejsza ilość żółtych kartek,

 4. Mniejsza liczba ukaranych zawodników,

 5. Wyższe miejsce w tabeli ligi,

 6. Losowanie.

§ 72

W przypadku wystąpienia w rozgrywkach gracza niezgłoszonego lub nieuprawnionego Uczestnik zostanie ukarany walkowerem w meczu lub meczach, w których wystąpił ww. Każde następne wykroczenie tego typu może zostać ukarane wykluczeniem z rozgrywek.

§ 73

Po wykluczeniu Uczestnika z rozgrywek wszystkie jego mecze są weryfikowane jako walkowery w stosunku 3:0. Dotyczy to tak rozegranych jak nierozegranych meczy.

§ 74

W momencie wykluczenia Uczestnika wpłacone przez niego wpisowe nie podlega zwrotowi.

§ 75

W przypadku niestawienia się któregoś z Uczestników na mecz w wyznaczonym terminie, po odczekaniu 15 minut, ogłaszany jest walkower. Uczestnik, który nie stawił się na mecz płaci karę finansową w wysokości 200,00 PLN.

§ 76

W przypadku, gdy Uczestnik odda trzeci pucharowy mecz walkowerem (niezależnie, z jakiego powodu walkower wystąpił) zostaje automatycznie wykluczony z rozgrywek. Sumowanie meczy oddawanych walkowerem przez Uczestnika obowiązuje osobno dla każdych rozgrywek (Pucharu i Ligi).

§ 77

Wszystkie kary finansowe nałożone na uczestników przez Komisję płatne są w terminie 5 dni. W przypadku niezapłacenia kary do momentu rozpoczęcia następnego, po nałożeniu kary, meczu ma zastosowanie kara tożsama z karą za niestawienie się na zawody.

§ 78

O wykluczeniu z rozgrywek Pucharu decyduje Komisja.

§ 79

W uzasadnionych przypadkach Komisja zastrzega sobie prawo do nakładania dodatkowych kar o wielkości, których będzie decydowała indywidualnie.

§ 80

W przypadku rażącego naruszenia przepisów (groźby lub rękoczyny pod adresem sędziów, zawodników i innych uczestników ligi) Komisja maże nałożyć dyskwalifikację powodującą natychmiastowe wykluczenie zawodnika z wszystkich rozgrywek organizowanych przez ŚTPN na okres minimum jednego roku. Taka dyskwalifikacja może, jeśli tak zdecyduje Komisja, obowiązywać dla obu rodzajów rozgrywek.

§ 81

Za wszystkie przewinienia w stosunku do postanowień “Regulaminu Rozgrywek Średzkiej Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej” i “Zasad Gry w Średzkiej Amatorskiej Lidze Halowej Piłki Nożnej” Komisja może nałożyć karę (może to być kara wyższa niż określona w ww. dokumentach) o wysokości, której decyduje ona sama.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 82

Wszyscy zawodnicy Uczestników ligi zobowiązani są do respektowania powyższego Regulaminu oraz “Zasad Gry w Średzkiej Amatorskiej Lidze Halowej Piłki Nożnej”.

§ 83

Komisja zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji regulaminu w sprawach spornych.

§ 84

Wszelkie powoływanie się na precedensy oraz inne decyzje Komisji, jeśli chodzi o interpretację regulaminu czy wysokości kar są niedopuszczalne.

§ 85

Paragraf skreślony.

§ 86

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2013.

§ 87

Komisja nie bierze odpowiedzialności za żadne urazy spowodowane uczestnictwem w zawodach oraz nie jest zobowiązany do ubezpieczenia rozgrywek. Obowiązek ubezpieczenia zawodników spoczywa na drużynach startujących w lidze.

§ 88

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Komisja.

§ 89

Zmiany do „Regulaminu ŚALHPN” mogą zgłaszać:

 1. Delegaci Drużyn uczestniczących w rozgrywkach, na ręce przewodniczącego Komisji.

 2. Zarząd ŚTPN.

 3. Komisja Ligi.

§ 90

Zmian w „Regulaminie ŚALHPN” oraz „Zasadach gry w ŚALHPN” mogą dokonywać Delegaci Drużyn uczestniczących w rozgrywkach ŚALHPN poprzez:

 1. Przegłosowanie zwykłą większością głosów w głosowaniu bezpośrednim.

 2. Przegłosowanie zwykłą większością głosów w trybie indywidualnego zbierania pisemnych głosów Delegatów Drużyn (nie oddanie głosu w przewidzianym terminie oznacza nie uczestniczenie w głosowaniu).

§ 91

Wszelkie opłaty i kary, o jakich mowa w Regulaminie Rozgrywek ŚALHPN oraz Zasadach Gry w ŚALHPN są płatne na konto ŚTPN, a za termin uiszczenia rozumiany jest dzień wpływu na konto ŚTPN.

§ 92

Termin wprowadzenia zmian w „Regulaminie ŚALHPN” ustala się na 14 dzień po terminie głosowania. O wprowadzonych zmianach informuje Uczestników Komisja.

Lp.

Nazwa drużyny

Ilość meczy

Ilość punktów

Bramki

1.

Drink Team

14

33

114:37

2.

Kupiec Średzki

14

31

109:34

3.

Jager Team

14

30

73:41

4.

Brygada Banici

14

27

75:59

5.

Grak-Pak

14

16

57:77

6.

Młode Wilki

14

15

54:75

7.

Rychtyk Team

14

7

36:84

8.

FC Tropic

14

1

16:127

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Średzkie Towarzystwo Piłki Nożnej w Środzie Wlkp.
ul. Bławatkowa 37, 63-000 Środa Wlkp. 
NIP 786-159-14-95
Regon 634401231
Rachunek bankowy 47 1090 1418 0000 0001 1902 5728

E-mail: michaljozwiak@hotmail.com
www.stpn.pl
                                                                                                                                                                                                       
Telefon
: 0660 436-141 Michał Jóźwiak
Developed in conjunction with Ext-Joom.com