Statut

S T A T U TŚREDZKIEGO TOWARZYSTWA PIŁKI NOŻNEJ” W ŚRODZIE WLKP.

 
Rozdział I.
Postanowienia ogólne.

§ 1.

Średzkie Towarzystwo Piłki Nożnej” w Środzie Wlkp. zwane dalej w skrócie ŚTPN posiada osobowość prawną.

Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2.

Terenem działania ŚTPN jest obszar powiatu średzkiego. Siedziba stowarzyszenia mieści się w Środzie Wlkp. na ul. Bławatkowej 37.

§ 3.

ŚTPN opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swych spraw statutowych może zatrudniać pracowników.

§ 4.

ŚTPN ma prawo używać pieczęci i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 5.

 1. ŚTPN może być członkiem organizacji sportowych o podobnym profilu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

 

Rozdział II.

Cel i środki działania.

§ 6.

ŚTPN zajmuje się organizowaniem i propagowaniem rozgrywek piłki nożnej „5” i „6” osobowej wśród  mieszkańców powiatu średzkiego.

§ 7.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. kształtowanie i podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej wśród młodzieży w powiecie średzkim,

 2. popularyzacja zasad wychowania młodzieży w duchu sportowej rywalizacji,

 3. upowszechnianie wiedzy o sporcie w szczególności o piłce nożnej w powiecie,

 4. zapewnienie młodzieży możliwości uprawiania sportu w tym: piłki nożnej pięcio oraz sześcioosobowej oraz podnoszenie jego poziomu sportowego w powiecie,

 5. rozwijanie więzi koleżeńskich wśród członków ŚTPN.

§ 8.

ŚTPN realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie szkoleń sportowych,

 2. otaczanie zawodników opieką oraz stwarzanie dogodnych warunków dla rozwoju piłki nożnej pięcio i sześcioosobowej,

 3. organizowanie zawodów sportowych oraz uczestnictwo w imprezach sportowych innych klubów i organizacji sportowych, w tym prowadzenie Średzkiej Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej,

 4. propagowanie wśród społeczeństwa wychowania fizycznego i sportu,

 5. podejmowanie innych środków i przedsięwzięć dla realizacji zadań statutowych,

 6. współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,

 7. współdziałanie   z   władzami   samorządowymi,  instytucjami   oraz  organizacjami  zainteresowanymi  działalnością  stowarzyszenia.

§ 9.

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III.

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 10.

Członkowie ŚTPN dzielą się na:

 1. zwyczajnych,

 2. adeptów,

 3. wspierających.

 4. honorowych,

§ 11.

 1. Członkiem zwyczajnym ŚTPN jest osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i złożyła pisemną deklarację.

 2. Członkiem adeptem jest osoba fizyczna, która nie ukończyła 18 roku życia a może uczestniczyć w działalności ŚTPN za zgodą swych prawnych opiekunów.

 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna służąca ŚTPN pomocą finansową lub rzeczową.

 4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która w szczególny sposób przysłużyła się do rozwoju ŚTPN.

 5. Członków zwyczajnych, adeptów i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji.

 6. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§ 12

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo: 
  1. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z czynnym i biernym prawem wyborczym,
  2. brać udział w  zawodach sportowych i innych imprezach towarzyskich
  3. organizowanych przez ŚTPN,
  4. zgłaszać wnioski i uwagi do władz ŚTPN oraz oceniać ich działalność,
  5. korzystać z urządzeń i sprzętu ŚTPN,
  6. reprezentować barwy ŚTPN w  imprezach sportowych i towarzyskich,
  7. nosić znaczek i emblematy ŚTPN.
 2. Członkowie zwyczajni są zobowiązani:

 • przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i innych przepisów

 • obowiązujących w sporcie,

 • aktywnie uczestniczyć w realizacji zadań statutowych ŚTPN,

 • regularnie opłacać składkę członkowską,

 • chronić własność ŚTPN jako wspólne dobro,

 • dawać przykład właściwej postawy sportowca oraz dbać o dobre imię ŚTPN.

 • regularnie opłacać składkę członkowską.

§ 13.

 1. Członkom adeptom przysługują wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu Członków.

 2. Członkowie honorowi i wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, mają prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach stowarzyszenia, bez głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Członków oraz reprezentowania barw towarzystwa.

 3. Członkowie wspierający są zobowiązani:

 • udzielić pomocy ŚTPN w realizacji zadań statutowych,

 • przestrzegać postanowień statutu i decyzji władz ŚTPN,

§ 14.

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej  rezygnacji z przynależności do stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,  po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,

 2. skreślenia z listy członków w razie nie uczestniczenia w realizacji zadań statutowych lub za działalność na szkodę ŚTPN,

 3. śmierci członka,

 4. zalegania w opłacie składki członkowskiej powyżej trzech miesięcy.

 5. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.

§ 15.

Za wzorowe wykonywanie swych obowiązków oraz aktywny udział w realizacji zadań ŚTPN członkowie mogą otrzymać na podstawie decyzji Zarządu następujące wyróżnienia:

 1. pochwałę na piśmie lub dyplom,

 2. nagrodę rzeczową,

 3. nagrodę pieniężną.

§ 16.

 1. Za działalność naruszającą postanowienia statutu, regulaminów i uchwał władz ŚTPN, Zarząd może nakładać na członków następujące kary:
  • upomnienie,
  • nagana,
  • zawieszenie w prawach członka ŚTPN do dwóch lat,
  • wykluczenie z ŚTPN.

  Od decyzji o ukaraniu członka przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział IV.

Władze ŚTPN.

§ 17.

 1. Władzami ŚTPN są:

 1. Walne Zebranie Członków,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.

 1. W przypadku gdy, liczba członków przekroczy 100 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zgromadzeniem Delegatów wybranych w proporcji 1 delegat przez co najmniej 6 lecz nie więcej niż 18 członków zwyczajnych danej drużyny, których interesy reprezentują. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.

 2. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi regulamin.

§ 18

 1. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

 2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy, zwykłą większością głosów.

 3. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej to uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Uchwały Walnego Zebrania Członków podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych.

§ 19.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą ŚTPN.

W Walnym Zebraniu Członków ŚTPN biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, Zarząd oraz Komisja   

 2. Rewizyjna ŚTPN z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

Walne Zebranie Członków zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd, przy czym termin, miejsce i porządek obrad powinny być podane do wiadomości członków i Komisji Rewizyjnej nie później niż na dwa tygodnie przed datą zebrania.

§ 20.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo - wyborcze  w terminie określonym w § 18 ust. 1.

§ 21.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd ŚTPN:

 1. z własnej inicjatywy,

 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 3. na żądanie co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków ŚTPN.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków ŚTPN zwoływane jest w terminie trzech tygodni od daty złożenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawą dla której zostało zwołane.

§ 22.

Uchwały Walnego Zebrania Członków  ŚTPN zapadają zwykłą większością głosów za wyjątkiem uchwał w sprawach:

 1. zmiany statutu,

 2. rozwiązania ŚTPN,

które wymagają większości ¾ liczby uczestników Walnego Zebrania Członków z głosem stanowiącym w obecności minimum 50% uprawnionych do głosowania.

§ 23.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działania ŚTPN,

 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej z ich działalności, wniosków zgłoszonych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,

 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 5. uchwalanie zmian statutu,

 6. ustalanie wysokości składki członkowskiej ŚTPN,

 7. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania ŚTPN,

 8. zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych ŚTPN,

 9. podejmowania innych uchwał w sprawach wniesionych przez członków   lub władze ŚTPN.

§ 24.

 1. Zarząd ŚTPN jest najwyższą władzą w okresie między Walnymi Zebraniami Członków i kieruje całokształtem działalności ŚTPN.

 2. Zarząd składa się z 3-7 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.

 3. Członkowie zarządu wybierają ze swego grona:
 • prezesa,
 • v-ce prezesa,

 • sekretarza,

 • skarbnika.

 • członka (-ów)

Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie Członków.

§ 25.

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zebranie Członków,

 2. kierowanie działalnością ŚTPN i reprezentowanie go na zewnątrz,

 3. gospodarowanie majątkiem i funduszem ŚTPN,

 4. przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie członków ŚTPN,

 5. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia ŚTPN do innych organizacji sportowych,

 6. zwoływanie i przygotowywanie Walnych Zebrań Członków,

 7. wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków i Komisji Rewizyjnej.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.

§ 26.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie Członków, tj. Przewodniczącego i dwóch członków.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.

 3. Kontroli Komisji rewizyjnej podlega całokształt działalności ŚTPN, a w szczególności jego działalność finansowo-gospodarcza.

§ 27.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie raz w roku całokształtu działalności,

 2. kontrola opłacania składek członkowskich i wpisowego,

 3. występowanie do Zarządu w wnioskami pokontrolnymi,

 4. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności oraz stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu.

 

Rozdział V.

Majątek i fundusze ŚTPN.

§ 28.

Na majątek ŚTPN składają się: ruchomości, nieruchomości, fundusze.

Na fundusze ŚTPN składają się:

 1. składki członkowskie,

 2. wpłaty z zawodów i imprez organizowanych przez ŚTPN,

 3. dotacje, darowizny oraz subwencje,

 4. dochody z działalności gospodarczej ŚTPN prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków ŚTPN.

§ 29.

Do zaciągania zobowiązań finansowych upoważniony jest Zarząd ŚTPN.

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych ŚTPN wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy trzech członków Zarządu: Prezesa lub Wiceprezesa, Skarbnika, Członka Zarządu.

Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: Prezesa lub Wiceprezesa i członka Zarządu.

§ 30.

Do aktu zbycia lub obciążenia majątku nieruchomego wymagana jest uchwała Walnego Zebrania Członków.

 Rozdział VI.

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa.

§ 31.

Zmiana statutu ŚTPN może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów uczestników Walnego Zebrania Członków z głosem stanowiącym przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 32.

Rozwiązanie się ŚTPN następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków przyjętej większością 2/3 głosów uczestników Walnego Zebrania Członków z głosem stanowiącym  przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

Uchwała powinna określać tryb likwidacji ŚTPN oraz przeznaczenie jego majątku.

Rozdział VII.

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego i z upływem tego terminu Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną.

 

Lp.

Nazwa drużyny

Ilość meczy

Ilość punktów

Bramki

1.

Drink Team

14

33

114:37

2.

Kupiec Średzki

14

31

109:34

3.

Jager Team

14

30

73:41

4.

Brygada Banici

14

27

75:59

5.

Grak-Pak

14

16

57:77

6.

Młode Wilki

14

15

54:75

7.

Rychtyk Team

14

7

36:84

8.

FC Tropic

14

1

16:127

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Średzkie Towarzystwo Piłki Nożnej w Środzie Wlkp.
ul. Bławatkowa 37, 63-000 Środa Wlkp. 
NIP 786-159-14-95
Regon 634401231
Rachunek bankowy 47 1090 1418 0000 0001 1902 5728

E-mail: michaljozwiak@hotmail.com
www.stpn.pl
                                                                                                                                                                                                       
Telefon
: 0660 436-141 Michał Jóźwiak
Developed in conjunction with Ext-Joom.com